Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte Kristiansund Ballklubb 2019

Mandag 15. juli avholdes ekstraordinært årsmøte for KBK på Kristiansund Stadion.

Kristiansund Ballklubb ønsker med dette alle sine medlemmer velkommen til ekstraordinært årsmøte.

Dato: 15. juli 2019
Klokken: 19:00-20:00.
Sted Kristiansund Stadion, Møre Drift VIP.

Under følger saksliste for årsmøte:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen
  3. Godkjenne saksliste
  4. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne vedtektsendring: Fullmakt, tegning av kreditt. Se forslag fra styret under.

Sak 5: Fullmakt, tegning av kreditt.

Styret foreslår ovenfor ekstraordinært årsmøte følgende vedtektsendring:

Bakgrunn

Det ble på årsmøte 4.3.2019, sak «3.2 Fullmakt, tegning av kreditt», fattet følgende vedtak etter innstilling fra styret:

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å tegne kreditt tilpasset klubbens omsetning og behov, jf. vedtektenes § 12 nr 7. Det foreslås at styret gis en ikke-tidsbegrenset fullmakt, og at styremedlemmer, etter vedtak i styret, ved signatur kan forplikte klubben.

Det foreslås at årsmøtet fatter følgende vedtak:

«Styret i KBK kan beslutte tegning av kreditt oppad begrenset til kr. 3.500.000,- samt stille sikkerhet for slik kreditt ved pant i driftsmidler, kundefordringer og varelager. Etter styrevedtak har to styremedlemmer signaturfullmakt i fellesskap. Styrets fullmakt er ikke tidsbegrenset.»

Forslag til ekstraordinært årsmøtet

Nytt forslag fra styret til det ekstraordinære årsmøtet lyder som følger:

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å tegne kreditt tilpasset klubbens omsetning og behov, jf. vedtektenes § 12 nr 7. Det foreslås at styret gis en ikke-tidsbegrenset fullmakt, og at styremedlemmer, etter vedtak i styret, ved signatur kan forplikte klubben.

Det foreslås at årsmøtet fatter følgende vedtak:

«Styret i KBK kan beslutte tegning av kreditt oppad begrenset til kr. 5.000.000,- samt stille sikkerhet for slik kreditt ved pant i driftsmidler, kundefordringer og varelager. Etter styrevedtak har to styremedlemmer signaturfullmakt i fellesskap. Styrets fullmakt er ikke tidsbegrenset.»

Konsekvens

Konsekvensen er at samlet kreditt styret kan vedta økes fra kr 3.500.000,- til kr 5.000.000,-.

NB! For å delta på årsmøtet må man være registrert medlem i klubben.

Med vennlig hilsen

Styret i KBK

Annonse fra Eliteserien: