Årsmøte 2019

Mandag 4.mars avholdes årsmøte for KBK på Kristiansund stadion

Innkalling til årsmøte i Kristiansund Ballklubb

Kristiansund Ballklubb ønsker med dette alle sine medlemmer velkommen til årsmøte.

Dato: mandag 04. mars.

Klokken: 19:00-21:00.

Sted: Kristiansund Stadion, Møre Drift VIP.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker

  • 10. 1 Vedtektsendring: Styrets fullmakt til å inngå kreditt
  • 10. 2 Vedtektsendring: Sammensetning av valgkomite

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Foreta følgende valg:

  • 13.1 Styreleder
  • 13.2 Nestleder
  • 13.3 Øvrige styremedlemmer
  • 13.4 Varamedlemmer
  • 13.5 Revisor

15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7 Leder av valgkomiteen

15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9 Varamedlem til valgkomiteen

NB! For å delta på årsmøtet må man være registrert medlem i klubben.

Med vennlig hilsen
Styret i KBK

Annonse fra Eliteserien: