Sanksjonsreglement

Hovedmålet med disse retningslinjene er å sørge for at flest mulig trives på KBK sine arrangement.

For å sikre at reglene som gjelder på KBK sine arrangement tas på alvor, er det satt opp en del sanksjonsmuligheter som kan brukes der dette synes nødvendig.

Bruk av sanksjoner skal bidra til å:

  • Sørge for at man trives på KBKs kamper.
  • Sikre at spillere, supportere, øvrig publikum, funksjonærer og andre som er involvert i arrangementene kjenner seg trygge.
  • Markere klubbens syn på uønsket atferd.                                 
sanksjon.jpg

Bortvisning fra arena gjelder det aktuelle arrangement. Med kamper menes obligatoriske kamper for KBK, herunder seriekamper og cupkamper nasjonalt og internasjonalt samt alle typer for privat kamper.

SAKSBEHANDLING

Sanksjonsvedtak fattes av Sanksjoneringsutvalget i klubben som består av representanter for Uglan, SLO og klubb v/arrangementssjef, sikkerhetssjef, daglig leder og styrerepresentant.

Bortvisningsvedtak fattes av sikkerhetssjef.

Den som ilegges en sanksjon varsles skriftlig om vedtaket, og gis anledning til å komme med merknader i en skriftlig klage. Klubben kan med bakgrunn i en slik klage omgjøre sanksjonen.

Alle saker skal behandles individuelt.

Bruk av advarsel skal vurderes. Dersom noen gis advarsel, skal denne gis på samme måte som annen type sanksjon.

Det kan vurderes om hele eller deler av sanksjonen skal gjøres betinget.

Den/de som ilegges sanksjon etter gjentatte overtredelser av dette reglement skal dømmes strengere enn de som ilegges sanksjon for førstegangs overtredelse.

Dersom klubben og den som har begått en regelstridig handling blir enige om det, kan andre typer tiltak/reaksjon/sanksjon benyttes enn det som fremgår direkte av reglementet.

Klubben kan velge å ikke benytte seg av de utmålte sanksjonene, dersom dette synes hensiktsmessig/tilstrekkelig – for eksempel at handlingen innebærer en reaksjon fra samarbeidspartnere eller myndighetene.

Klubben kan oppheve, forkorte eller endre sanksjoner dersom dette er hensiktsmessig.

Klubben kan informere andre aktuelle aktører og instanser om sanksjoner som medfører utestengelse, slik at utestengelse faktisk kan effektueres. Klubben kan anmelde potensielt straffbare handlinger til politiet der dette anses påkrevd.

Annonse fra Eliteserien: