Varde og Action Now til felles innsats

God helse, livskvalitet og anstendig arbeid er viktige bærekraftsmål. Varde har ekstra fokus på å skape og bevare sunne medarbeidere.

- Varde ønsker å bidra til å nå FN’s globale mål for bærekraftig utvikling. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn, og bærekraftsutfordringene krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Å bli med i Action Now medfører at vi er flere som samhandler om utfordringene. Vi ser betydningen av dette og er innstilt på å medvirke, sier Erik Husby Pettersen, administrerende direktør i Varde.

Varde har allerede påbegynt sitt arbeid for bærekraftig utvikling og er i startfasen med dette. Ved å delta i Action Now ønsker Varde å bidra aktivt i prosjektet, lære mer av andre, dele erfaringer og utvikle partnerskap med målsetning om å føre bedrift og samfunn i en mer bærekraftig retning.   

- KBK har en unik rolle i form av å samle lokalt næringsliv og lokale myndigheter, og til å inspirere og skape oppmerksomhet. Vi ser det som svært positivt at KBK benytter sin posisjon til skape oppmerksomhet omkring bærekraftsmålene og motivere til handling, mener Erik Husby Pettersen i Varde.

Varde har i sin bærekraftsstrategi valgt å legge vekt på tre av bærekraftsmålene. Oversikten under er hentet fra nettsiden til Varde: varde.as

Bærekraftmål nr. 3 – God helse og livskvalitet

Hos Varde tar vi sikte på å skape og bevare sunne medarbeidere. Vi skal ha stillinger som ikke sliter unødvendig på våre medarbeidere, selv om det skal skapes resultater. Vi skal redusere risikoen for mistrivsel, stress og sykefravær.

• Vi arbeider kontinuerlig med psykisk og fysisk arbeidsmiljø for våre medarbeidere.
• Vi skal tilby kantineordning med fokus på sunn kost og samvær på tvers av avdelinger.
• Vi skal inspirere til en sunnere livsstil.
• Vi skal oppgradere bygningsmasse og maskinpark.
• Vi har en holdning til røyking der medarbeidere oppfordres til ikke å røyke.
• Vi har tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
• Vi arbeider kontinuerlig for å redusere støy- og støvplager, og for å unngå arbeidsulykker.

Bærekraftmål nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

• I Varde har alle medarbeidere en årlig medarbeider- og utviklingssamtale.
• Vi inkluderer alle medarbeidere og jobbsøkere.
• Våre medarbeidere er sikret anstedige lønns- og arbeidsforhold iht. gjeldende lovverk.
• Vi arrangerer jevnlige avdelings- og personalmøter og møter med tillitsvalgte og ledelse for å sikre informasjon til våre medarbeidere.
• Vi avklarer med våre leverandører at de også tilbyr anstendige stillinger.

Bærekraftmål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

• Varde er sertifisert iht. ISO9001:2015 og arbeider med kontinuerlig forbedring.
• Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere vårt energiforbruk.
• Vi skal kontinuerlig arbeide for å minimere avfall fra bedriften ved å gjenbruke, resirkulere, redusere og sortere.
• Vi bidrar til å minske matsvinn ved å benytte Too Good to Go.
• Vi skal vurdere elbiler ved utskiftning av bilparken.
• Vi skal bruke miljøvennlige materialer i vår produksjon.
• Vi skal benytte produksjonsmetoder og -utstyr med lavest mulig risiko for miljøet.

#KBK #lagetforlidenskap

Annonse fra Eliteserien: